III Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 maja 2024

Rada Gminy Boćki
Czas publikacji: 28 maja 2024
Długość nagrania: 03:11:44
Liczba odtworzeń: 519
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie III Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
10:072.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
10:083.Przyjęcie protokołu z I i II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy,
10:184.Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach w 2023 roku,
10:335.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w 2023 roku ,
10:386.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w 2023 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
10:397.Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za rok 2023,
10:398.Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2023
10:419.Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku,
10:4610.Informacja z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2023 roku,
10:5511.Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku,
10:5812.Informacja z działalności Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w 2023 roku,
10:5813.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok,
11:3514.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji,
11:3915.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1741B od km 1+418 do km 3+035 k/ m. Bystre,
11:4216.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boćki na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035,
11:4417.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024,
11:5918.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boćki,
12:0119.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
12:1720.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Boćki do 2035 r.
12:2221.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026
12:3522.Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
13:0223.Interpelacje i zapytania radnych,
13:1124.Sprawy różne, wolne wnioski,
25.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad