IV Sesja Rady Gminy Boćki 27 czerwca 2024

Rada Gminy Boćki
Czas publikacji: 3 lipca 2024
Długość nagrania: 02:12:40
Liczba odtworzeń: 106
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie IV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad
11:072.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
11:083.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
11:115.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Boćki na lata 2024 – 2030
11:246.Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
11:277.Debata nad raportem o stanie Gminy Boćki za 2023 rok
11:298.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Boćki
11:499.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boćki za 2023 rok
11:539.1.przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
12:259.2.przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Boćki za 2023 r.
12:2610.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boćki z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
12:2710.1.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boćki za 2023 r.
12:3210.2.przedstawienie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Boćki wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 r.
12:3211.Interpelacje i zapytania radnych
13:1312.Sprawy różne, wolne wnioski
13.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad