III Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 29 grudnia 2018 roku

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 868 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:43:57
Liczba odtworzeń: 1415
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
7. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
8. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy- Projekt uchwały nr 1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok - Projekt uchwały nr 2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018- 2030 - Projekt uchwały nr 3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030.
a)prezentacja projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - Projekt uchwały nr 4.
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)podjęcie uchwały.
13.Przedstawienie wniosków zgłoszonych do budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2019 rok.
a)przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem - Projekt uchwały nr 5.
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2019 r.,
c)przedstawienie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
d)wnioski, uwagi, zastrzeżenia wraz z debatą w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019r.
e)ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,
f)przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu budżetu miasta i gminy na 2019 r.,
g)dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
h)podjęcie uchwały.
15.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16.Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
17.Wolne wnioski
18.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta i Gminy.
19.Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
20.Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
21.Zakończenie obrad i zamknięcie III sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad