LXXI Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 25.04.2024r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 25 kwietnia 2024
Długość nagrania: 01:44:13
Liczba odtworzeń: 575
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:171.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:192.2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Puławy nr LXX z 21 marca 2024 r.
3.3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024:
16:24a)a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
16:24b)b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024 - 2028,
16:24c)c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
16:24d)d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2024.
16:264.4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
16:295.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii św. Józefa w Puławach na realizację zadania pn. „Renowacja zabytków w Parafii św. Józefa w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16:316.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja portyku kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16:337.7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.
16:348.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.
16:359.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Puławy.
16:3710.10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
16:3811.11. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta Puławy za rok 2024.
16:3812.13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 12.03.2024 r. do 12.04.2024 r.
16:4113.14. Interpelacje i zapytania radnych.
16:4114.15. Odpowiedzi na interpelacje.
16:5315.16. Wolne wnioski i informacje.
17:5416.16 a Podsumowanie działalności VIII kadencji Rady Miasta Puławy w latach 2018 – 2024.
17:5417.17. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad