LIII Sesja Rady w Puszczy Mariańskiej z dnia 21 czerwca 2023 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 22 czerwca 2023
Długość nagrania: 02:30:09
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
16:122. Przyjęcie porządku obrad;
16:133. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy;
16:244. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023;
16:285. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego;
16:586. Debata z udziałem radnych i mieszkańców dot. rozpatrzenia raportu o stanie gminy Puszcza Mariańska;
16:597. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
17:088. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
17:209. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022;
17:2310. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Radziwiłłów;
17:3112. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
17:3213. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
17:3314. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:3815. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
17:3816. Interpelacje radnych;
17. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad