IV Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 10 lipca 2024 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 3 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:50:22
Liczba odtworzeń: 80
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2.Przyjęcie porządku obrad;
15:043.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy;
15:124.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024;
15:165.Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów będących mieszkańcami gminy Puszcza Mariańska.
15:206.Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
15:267.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
15:308.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących projektów w zakresie infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
15:389.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Puszcza Mariańska’
15:4110.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Puszcza Mariańska składników mienia komunalnego do korzystania;
15:4811.Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;
15:5112.Sprawy wniesione (bieżące);
15:5213.Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad