LXIV Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 29 marca 2023 r. cz.3

Rada Miejska Jeleniej Góry
Czas publikacji: 30 marca 2023
Długość nagrania: 03:01:37
Liczba odtworzeń: 507
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zmiany porządku obrad.
3.Wybór sekretarza obrad.
4.Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wniesienia przez Miasto Jelenia Góra środków pieniężnych w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze – druk nr 623.2023
6.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023 – 2043 – druk nr 632.2023
7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok – druk nr 633.2023
14:108.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 642.2023
9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Wolności i ulicy Golfowej w Jeleniej Górze – druk nr 634.2023
10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 r. - druk nr 617.2023
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra od dnia 1 września 2023 r. - druk nr 618.2023
12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Mieście Jelenia Góra” – druk nr 627.2023
13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Mieście Jelenia Góra” – druk nr 628.2023
14.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za przewóz osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze – druk nr 631.2023
15.Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry – druk nr 619.2023
16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra – druk nr 639.2023
17.Projekt uchwały w sprawie nadania placowi nazwy - Plac Księdza Andrzeja Bokieja – druk nr 620.2023
18.Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy – Rondo Wacława Maliszewskiego – druk nr 621.2023
19.Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy – hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” – druk nr 622.2023
17:2820.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok – druk nr 630.2023
17:3321.Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych na terenie Miasta Jelenia Góra – druk nr 629.2023
17:3722.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między powiatami dotyczącego zapewnienia przez Miasto Jelenia Góra wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Powiatu Karkonoskiego – druk nr 635.2023
17:4123.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia przez Miasto Jelenia Góra wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Siekierczyn – druk nr 636.2023
17:4424.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami – druk nr 640.2023
25.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – druk nr 638.2023
26.Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Jeleniej Góry – druk nr 637.2023
27.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA1510.1.2023) – druk nr 625.2023
28.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA1510.2.2023) – druk nr 626.2023
29.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA1510.3.2023) – druk nr 641.2023
30.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
31.Sprawy różne.
a)informacja dotycząca Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice.
32.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad