Sesja Rady w dniu czwartek, 23 czerwca 2022

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 5 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:20:02
Liczba odtworzeń: 46
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:01IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:01II Wystąpienia zaproszonych gości.
10:02III Przyjęcie porządku obrad.
10:02IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 26 maja 2022 r.
10:14V Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:36VI Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
10:181.dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski;
10:222.udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach;
10:243.zmiany uchwały Nr VI/41/349/22 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
10:304.zmiany Uchwały Nr VI/36/318/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
10:365.zmian Uchwały Nr VI/36/319/21 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami.
11:03VIIRozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Bielskiego za 2021 rok:
11:021.Debata nad raportem.
11:032.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej wotum zaufania za 2021 rok.
11:35VIII Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok:
11:171.Omówienie przez Zarząd Powiatu sprawozdań: finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Bielskiego.
11:182.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.
11:263.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
11:284.Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu.
11:345.Dyskusja.
11:356.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2021 r.
12:13IX Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2021 rok:
11:361.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2021.
11:372.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
12:053.Prezentacja stanowisk Klubów Radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok.
12:094.Głosowanie.
12:18X Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
12:20XI Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Bielskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje