XXXVII Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 23 marca 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 28 marca 2022
Długość nagrania: 01:16:31
Liczba odtworzeń: 576
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3.Przyjecie protokółu z XXXVI Sesji
16:144. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031;
16:295. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
16:376. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
16:447. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022-2025;
16:448. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na rok 2022;
16:489. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki;
16:5110.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska w roku 2022;
16:5711.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17:0012.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinasowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
17:0113. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
17:0314. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:1815. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
19:1316. Interpelacje radnych;
17. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad