XXXVI Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 lutego 2022 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 4 marca 2022
Długość nagrania: 01:38:04
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
5. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu żyrardowskiego (przejście dla pieszych);
6. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu żyrardowskiego (prace geodezyjne na drodze w Budach Zaklasztornych);
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
11. Projekt uchwały w prawie uznania petycji za niezasadną;
16:5612. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;
13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
17:0015. Sprawozdanie roczne z działalności Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej;
17:3316. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
17:3317. Interpelacje radnych;
18. 17. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad