XXXIV Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 24 listopada 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 25 listopada 2021
Długość nagrania: 01:05:38
Liczba odtworzeń: 830
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
16:042. Przyjęcie porządku obrad;
16:053. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
16:164. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
16:225. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
16:256. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022;
16:297.Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ublicznego i o wolontariacie na rok 2022.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;
9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2022;
10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
12. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
13. Interpelacje radnych;
14. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad