XXXIII Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dni 3 listopada 2021

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 5 listopada 2021
Długość nagrania: 00:40:23
Liczba odtworzeń: 632
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
a)Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt 6
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy
4. Podjęcie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027;
8. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021;
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych i Wójta Gminy Puszcza Mariańska;
10. Informacja Wójta Gminy Puszcza Mariańska o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Sekretarza Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta;
11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
13. Sprawy wniesione, wolne wnioski;
14. Interpelacje radnych;
15. 15. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad