Sesja Rady w dniu 27 kwietnia 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 146 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:39
Liczba odtworzeń: 190
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:073.Informacja n/t współpracy miasta Łaziska Górne z organizacjami pozarządowymi.
15:074.Informacja n/t pozyskanych środków pozabudżetowych.
15:075.Określenie zakresu rzeczowo-finansowego remontów w placówkach oświatowych
15:096.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:097.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:108.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:119.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chopina w Łaziskach Górnych".
15:1110.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. remontu)
15:1211.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. zakupu sprzętu).
15:1412.Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za rok 2020.
15:3213.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15:3314.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:3415.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 20 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
15:3416.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łaziska Górne.
15:3717.Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów łaziskich placówek oświatowych - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z dnia 16.03.2021 r.
16:1118.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:2819.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2820.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje