XXVII Sesja Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 marca 2021 roku

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
Czas publikacji: 531 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:36
Liczba odtworzeń: 443
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
15:373. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy;
15:414. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2029;
15:545. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021;
15:576. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
16:007. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
16:048. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego z budżetu gmin;
16:099. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021;
16:2010. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
16:2411. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasadną;
16:2712. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym;
16:2813. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
16:2814. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
16:2915. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
16:3316. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej;
16:4817. Sprawy wniesione, wolne wnioski
16:4818. Interpelacje radnych;
16:4919. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy;
pokaż cały porządek obrad