XXIX Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry - 5 lutego 2021 r.

Rada Miejska Jeleniej Góry
Czas publikacji: 10 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 07:35:39
Liczba odtworzeń: 87
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji
2.Zmiany porządku obrad
3.Wybór sekretarza obrad
4.Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami
5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w jednostce „Czarne” w Jeleniej Górze – druk nr 283.2021, wraz z autopoprawką
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ – druk nr 284.2021
7.Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i właścicieli rodzinnych ogródków działkowych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Jelenia Góra oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk nr 287.2021
8.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 286.2021
13:339.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku – druk nr 290.2021
10.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości - druk nr 292.2021
11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w nocy z dnia 14 na 15 grudnia 2020 r. – druk nr 291.2021
15:5612.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej Jeleniej Góry do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącego konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 - druk nr 293.2021
16:0613.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry (PA.1510.3.2020) – druk nr 285.2021
14.Przedłożenie sprawozdań Komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2020 r.
15.Przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2021 rok
16.Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry - druk nr 296.2021
17.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy Rady Miejskiej w 2020 r. oraz informacja o pracy Przewodniczącego między sesjami
18.Sprawy różne
16:3819.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad