Rada Gminy Kobylnica

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Gminy Kobylnica
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie II sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
09:172.Przyjęcie porządku obrad.
09:233.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
09:244.Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
09:245.Informacja z wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023r. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.
09:256.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
09:261)określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego, niestanowiącym własności Gminy Kobylnica,
09:272)zmieniająca uchwałę Nr LXXII/640/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
09:273)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
09:284)o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok,
09:305)udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Sycewice PGR, przeznaczonej na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.,
09:316)zmiany uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kobylnica,
09:327)określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica oraz liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
09:338)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kobylnica dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
09:339)zmiany uchwały Nr LXXVII/680/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
09:3410)zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
09:3511)nadania nazwy ulicy w miejscowości Sycewice,
09:3612)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosino z fragmentem Zajączkowa dla obszaru obejmującego działkę nr 13 obręb Łosino,
09:3714)przyjęcia raportu z wykonania w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Kobylnica i efektów jego realizacji w 2023 roku,
09:3815)przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
09:387.Interpelacje i zapytania radnych.
09:458.Wolne wnioski.
09:469.Zakończenie II sesji Rady Gminy Kobylnica.