Rada Gminy Lubicz

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Gminy Lubicz
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołów:
a) z sesji Rady Gminy z 23 – 27 lutego 2023 r.
b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z 3 marca 2023 r.
3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubicz za 2022 rok.
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności OSP na terenie Gminy Lubicz za 2022 rok.
5. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok dla Gminy Lubicz.
6. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
8. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2023 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
c) zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii na rzecz Powiatu Toruńskiego
d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
e) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino
f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo
g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo
h) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/464/21 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz
i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2022
j) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Lubicz w roku 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2023
k) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2023 roku
l) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
m)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Miasta Torunia zadania własnego Gminy Lubicz z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych
n) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz
o) w sprawie nadania nazwy ulicy „Żurawia” w miejscowości Kopanino
p) w sprawie nadania nazwy ulicy „Rolnicza” w miejscowości Mierzynek
r) w sprawie nadania nazwy ulicy „Zakątek Lila” w miejscowości Grabowiec
s) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Lubicz
t) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego blokowania na profilu facebookowym Sołectwa Krobia
u)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planów wycofania promesy z Polskiego Ładu przeznaczonej na budowę przedszkola i przeznaczenia jej na budowę dróg gminnych.
10. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
11.Zakończenie obrad.