Rada Miejska w Kozienicach

Najnowsze transmisje

Pokaż wszystkie transmisje

Transmisja z obrad na żywo

Rada Miejska w Kozienicach
Czas rozpoczęcia transmisji: brak transmisji
Liczba widzów: 0

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu obrad L sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad LI sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030;
2.zmian w uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2022;
3.obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice;
4.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
5.wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia;
6.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Śmietanki, Gmina Kozienice;
7.ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży, uczniów oraz rodziców;
8.zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/587/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy – Kozienicka Niania dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3;
9.przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023;
10.wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023;
11.określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
12.wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Kozienice;
13.uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytków ekologicznych;
14.zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu o uznanie lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń położonych na terenie Gminy Kozienice jako lasy ochronne oraz pozbawienie lasów kategorii ochronności;
15.zmiany uchwały nr XX/250/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice;
16.określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
17.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 6212 położonej w Kozienicach przy ul. Stefana Żeromskiego;
18.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki ewidencyjnej numer 5413 położonego w Kozienicach przy ul. Brzozowej;
19.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki ewidencyjnej numer 2523/2 położnego w Kozienicach przy ulicy Sosnowej;
20.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 4203, 4204/2 położonych w Kozienicach przy ulicy Młyńskiej;
21.podjęcia współpracy Gminy Kozienice z Miastem Roswell w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan: Nowy Meksyk, hrabstwo: Chaves)
22.udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Chuguev w obwodzie charkowskim w Ukrainie
5.Informacja Kozienickiej Gospodarki Komunalnej nt. wzrostu kosztów działalności.
6.Informacja Dyrektora SPZZOZ na temat aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zamknięcie obrad.