X sesja RG Ełk, 26 kwietnia 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 305 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:25
Liczba odtworzeń: 385
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
13:106. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
13:147. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
13:141) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk oraz określnie granic obwodów publicznych szkół podstawowych (nr rob. 53/2019)
13:152) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk (nr rob. 54/2019)
13:153) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. (nr rob. 55/2019)
13:164) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk (nr rob. 56/2019)
13:175) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.(nr rob. 57/2019)
13:186) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jej wypłacania (nr rob. 58/2019)
13:197) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu (nr rob. 59/2019)
13:208) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 60/2019)
13:209) zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 61/2019)
13:229. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
13:2310. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
13:3912. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad