Lista obecności na posiedzeniu

X sesja RG Ełk, 26 kwietnia 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 27 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:37:25
Liczba odtworzeń: 153

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
13:106. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
13:147. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Ełk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
13:141) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk oraz określnie granic obwodów publicznych szkół podstawowych (nr rob. 53/2019)
13:152) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Ełk (nr rob. 54/2019)
13:153) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ełk. (nr rob. 55/2019)
13:164) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ełk (nr rob. 56/2019)
13:175) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.(nr rob. 57/2019)
13:186) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz zasad jej wypłacania (nr rob. 58/2019)
13:197) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu (nr rob. 59/2019)
13:208) zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 60/2019)
13:209) zmian w budżecie gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 61/2019)
13:229. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
13:2310. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
13:3912. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Ełk - najnowsze transmisje z obrad

27 dni 4 godziny temu 153
50 dni 12 godzin temu 178
53 dni 6 godzin temu 151
84 dni 20 godzin temu 259
85 dni 9 godzin temu 132
112 dni 23 godziny temu 328
144 dni 22 godziny temu 326
157 dni 14 godzin temu 287
163 dni 17 godzin temu 280
163 dni 17 godzin temu 365
Pokaż wszystkie transmisje