VI sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 394 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:14:55
Liczba odtworzeń: 481
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:022.Przyjęcie porządku obrad.
14:203.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
14:404.Informacja z wykonania w 2018 roku zadań określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”.
14:585.Sprawozdanie Burmistrza Solca Kujawskiego z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
15:046.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
15:077.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018.
15:098.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018.
15:129.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2019 w 2018 roku.
15:1610.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
15:3411.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.
15:3612.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”.
15:3913.Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Strzelca Kurkowego.
15:4114.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory.
15:4415.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
15:4916.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
15:5217.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15:5518.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Solec Kujawski.
16:1419.Wolne głosy i wnioski.
16:1420.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad