VIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 kwietnia 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 947 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 05:02:26
Liczba odtworzeń: 1242
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:111.Otwarcie obrad sesji.
16:132.Przedstawienie porządku obrad.
17:193.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:224.Informacja o zasobach pomocy społecznej.
5.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2018 r.
17:586.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
18:227.Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
18:368.Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
18:419.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
18:5410.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wasilków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
18:5611.Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VI/74/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków (rejon wsi Studzianki).
19:1712.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym przy ul. Piaskowej nr 12 w Wasilkowie stanowiącego własność Gminy Wasilków.
19:2013.Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków".
19:2914.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
21:1115.Sprawy różne.
16.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
17.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad