Sesja Rady w dniu den 25 april 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 397 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:47
Liczba odtworzeń: 402
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:081.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
a)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
12:212.Informacje nt. porządku obrad.
12:213.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
12:234.Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
5.Informacje nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
12:316.Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
12:257.Przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Margoninie za 2018 r.
12:348.Przyjęcie sprawozdania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:37a)zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta i Gminy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejsko–Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2019 r.,
12:41b)zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie i zmiany jej statutu,
12:42c)wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej Jezioro Żońskie,
12:44d)ponownego wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości gruntowych,
12:47e)zmiany uchwały nr XLIX/539/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
12:51f)poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
12:53g)udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piła,
13:00h)zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
13:02i)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019-2024,
13:05j)ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
13:42k)określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
13:45l)poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
13:49m)określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2019 roku
13:55n)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
15:0510.Wolne głosy.
15:0611.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Margonin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje