Sesja nr XXIII Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 października 2020 r.

Rada Gminy Przytoczna
Czas publikacji: 36 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:02:05
Liczba odtworzeń: 88
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)ustalenie porządku obrad;
c)przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Gminy Przytoczna.
2.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 12 sierpnia do 21 października 2020 r.
3.Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
6.Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.
7.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
b)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2020-2030
c)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d)w sprawie zmiany uchwały nr XVII.76.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytoczna
e)w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Przytoczna"
f)w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę skateparku w Przytocznej.
g)w spr. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytoczna na ro szkolny 2020/2021
8.Sprawy różne.
16:039.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad