Sesja Rady w dniu czwartek, 21 marca 2019

Rada Miasta i Gminy Margonin
Czas publikacji: 397 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:00:30
Liczba odtworzeń: 336
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:081.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
12:102.Informacje nt. porządku obrad.
12:113.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta i Gminy Margonin.
12:144.Informacja nt. odbytych posiedzeń Komisji Rady.
12:165.Informacje nt. działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
12:236.Informacje nt. działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
12:367.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:37a)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
12:46b)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Margonin w 2019 roku,
12:49c)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Polnej i Szamocińskiej,
12:51d)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin i wsi Klotyldzin w rejonie stadionu sportowego,
12:58e)zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
13:02f)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019-2024
13:06g)wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Margoninie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki
13:39h)określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
14:2510.Wolne głosy.
14:2511.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta i Gminy Margonin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje