XXIII Sesja Rady Gminy Lisewo, 21 października 2020 r. cz.1/2

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 36 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:11:01
Liczba odtworzeń: 137
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:311.Otwarcie Sesji.
09:342. Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:543. Zatwierdzenie porządku obrad.
09:544. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
09:545. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji.
10:096. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.
10:237. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
10:298. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:311)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.- projekt nr 1;
10:322)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2020 - 2029 – projekt nr 2;
10:343)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 3;
10:354)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 4;
10:575)ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 5;
10:596)zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - projekt nr 6;
11:017)zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń - projekt nr 7;
11:028)określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń - projekt nr 8;
9)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 9;
11:0410)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok – projekt nr 10;
11:1311)obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo – projekt nr 11;
11:1512)zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie - projekt nr 12;
13)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo - projekt nr 13;
11:1714)zmiany uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego – projekt nr 14.
11:3810. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad