XXV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 177 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:37:58
Liczba odtworzeń: 220
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
10:07a)Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu,
10:07b)Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości,
10:223. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
10:314. Interpelacje i zapytania radnych.
10:325. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:336. Zapytania mieszkańców.
10:337. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
13:158. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:39a) zmiany uchwały Nr XXI/270/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2020 r.,
10:40b) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
11:22c) zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu,
11:22d) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu,
12:43e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu,
12:44f) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą „Zdrowo i bezpiecznie w Zgierzu – usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i telemedyczne” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01 – 10 – 001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”,
12:45g) zmiany uchwały Nr XX/253/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu,
12:50h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w zgierskich przedszkolach” w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
12:58i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wsparcie Gminy Miasto Zgierz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
13:06j) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13:06k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza za rok 2020 w zakresie zadań własnych,
13:13l) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
13:14m)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu,
13:15n)przekazania skargi według właściwości,
13:209. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2020 r.
13:2710. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza na temat sytuacji prawnej i faktycznej przebudowy ul. Solnej w Zgierzu.
13:2811. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13:3312. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13:3413. Zapytania i wolne wnioski.
13:3414. Oświadczenia radnych.
13:3715. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
13:3716. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad