Sesja Rady w dniu czwartek, 18 kwietnia 2019 cz. 1/4

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 408 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:20:19
Liczba odtworzeń: 672
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie V sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
7.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Strzałkowie dot. stanu bezpieczeństwa w gminie.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
d)poboru podatków w drodze inkasa,
e)poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
f)statutu Gminy Strzałkowo,
g)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
h)zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo,
i)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
j)nadania nazw ulicom w miejscowości Strzałkowo.
k)zmieniajaca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
9.Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo w 2018 r.
10.Sprawozdanie Sekretarza Gminy z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo za 2018r.
11.Podsumowanie działalności komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo w 2018r
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad