Sesja Rady w dniu czwartek, 24 września 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 105 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:48:53
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:001.Otwarcie obrad XXIII sesji.
14:012.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:023.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:024.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Pisz.
14:045.Interpelacje i zapytania radnych.
14:046.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:087. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu piskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
14:098. Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2019 roku.
14:179. Sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez PZD w Piszu, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2020r. i zamierzenia na rok 2021.
14:1810. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020 r.
14:1911. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.
14:1912. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
14:2013. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
14:4414.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:31a)w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie modernizacji drogi powiatowej,
14:34b) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4655N – ul. Ogrodowa w Orzyszu, gm. Orzysz,
14:35c) w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1841N, Wyszowate – Ublik, gm. Orzysz,
14:37d) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
14:38e) zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.,
14:41g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025,
14:44h)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.
14:4415.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z realizacji uchwał Rady Powiatu Pisz.
14:4516.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z realizacji uchwał własnych.
14:4617.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
14:4618.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:4819.informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
14:4820.Zamknięcie obrad XXIII sesji.
pokaż cały porządek obrad