XXVIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 24-09-2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 424 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:00
Liczba odtworzeń: 884
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
2)sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
3)zmiany uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
4)zmiany uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
5)nadania nazwy ulicy,
6)uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
7)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
8)niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
9)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
10)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
4.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2019 r.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
7.Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
8.Sprawy różne i wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad