Sesja Rady w dniu czwartek, 1 października 2020

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 1 października 2020
Długość nagrania: 01:22:25
Liczba odtworzeń: 1700
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVI sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Realizacja budżetu gminy Strzałkowo za I półrocze 2020 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)uchylenia uchwały Nr XIV/157/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
d)zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za rok 2019,
e)zmiany uchwały nr XII/86/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzałkowo oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
8.Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego szkolnego 2020/2021.
9.Informacja dot. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzałkowo na lata 2018–2022.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad