Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 64 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:25:37
Liczba odtworzeń: 103

Porządek obrad posiedzenia

17:371.Otwarcie Sesji.
17:432.Przyjęcie porządku obrad.
17:523.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Podjęcie Uchwał:
18:07a)w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Mazowieckiego WNP-I.0552.14.2019.JF z dnia 5 marca 2019 r. na uchwałę Nr 530/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B oraz stwierdzenia nieważności uchwały Nr 530/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ciemne Etap 1-B w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2019 r. WNP-I.0552.14.2019.JF;
18:10b)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ;
18:13c)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
18:16d)w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2019-2023;
18:24e)w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z ulicą Wołomińską w miejscowości Ciemne w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z ulicą Wołomińską w miejscowości Ciemne”;
18:34f)w sprawie uzupełnienia składów stałych komisji Rady Miejskiej w Radzyminie;
18:46g)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
h)w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzymin";
18:49i)w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radzymin, instrumentem płatniczym;
18:52j)w sprawie przejęcia przez Gminę Radzymin zadania dotyczącego wykonania nawierzchni asfaltowej - warstwy ścieralnej wraz z regulacją urządzeń podziemnych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odcinku od km 3+148 do km 4+178 na terenie Gminy Radzymin.
19:23k)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
19:32l)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
19:46m)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
19:545.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
19:546.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
20:437.Wolne wnioski i informacje.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Radzyminie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje