XXVII Sesja Rady Miasta w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) - nagranie zostało zamieszczone po dodaniu napisów. Opóźnienie w zamieszczeniu nagrania spowodowane zostało problemami technicznymi systemu firmy obsługującej transmisję obrad.

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 219 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:18:13
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie sesji.
09:192.Ustalenie porządku obrad.
09:213.Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/20 z obrad XXVI sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 25 sierpnia 2020 r.
09:274.Przyjęcie oświadczenia w sprawie wydarzeń na Białorusi.
09:465.Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
10:006.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
10:027.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
10:038.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2021 rok.
10:059.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
10:2710.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
10:2811.Podjęcie uchwały w sprawie pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
10:2912.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
11:1013.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.
11:1114.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11:1417.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
11:1618.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021.
11:1819.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.
11:2420.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym
12:1921.Sprawy różne.
12:1922.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad