IX Sesja Rady w dniu czwartek, 11 kwietnia 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 460 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:52:19
Liczba odtworzeń: 1223
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Stanowisko Rady Miejskiej odnośnie do sytuacji w oświacie i strajkujących pracowników oświaty.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia działań British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie zmierzających do zakupu od Skarbu Państwa gruntu pozostającego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Augustów
b)wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Augustów,
c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
d)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
e)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
f)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie oraz promocja Pojezierza Augustowskiego”,
g)zmian budżetu miasta na rok 2019,
h)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
7.Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Augustowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystanków autobusowych.
8.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa w okresie 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
10.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2018.
11.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
12.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej z 14.03.2019 r.
13.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad