Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 września 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 435 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:14
Liczba odtworzeń: 488
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:312. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
15:403. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
15:414. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
15:425. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
15:496. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
15:507. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów.
15:518. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/152/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2020 r., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:539. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/194/09 Rady Powiatu w Rzeszowie w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacana niektórych innych składników wynagrodzenia.
15:5410. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:5611. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:5712.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
15:5813.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
15:5814. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:1215. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:1316. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:1317. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad