Sesja Rady Konstancin-Jeziorna w dniu środa, 16 września 2020

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 18 września 2020
Długość nagrania: 07:51:30
Liczba odtworzeń: 1365
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uroczyste wręczenie aktu nadania Panu Piotrowi Szczurowskiemu tytułu zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
5. Przyjęcie protokołów z obrad XVII, XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej.
6. Wystąpienia mieszkańców.
7. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
9. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020,
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 110/VI/12/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.
16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 183/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m³ ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego–Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2020 r.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.
20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 125/9 z obrębu Czarnów.
21. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności oraz udziału we współwłasności w nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie 0001 Bielawa na terenie osiedla GTC Konstancja Sp. z o.o.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.
23.Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej znajdującej sie na działkach ewidencyjnych 51/1 i 51/2 z obrębu 01-14 w mieście Konstancin-Jeziorna nazwy "Józefa Hlebowicza"
24. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych- dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie.
26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna-etap 1.
27. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1.
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radosława Milewskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r.
29. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
30. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny w I półroczu 2020 r.
31.Przyjęcie Stanowiska nr 3 Rady Miesjkiej Konstancin-Jeziorna w sprawie finansowania oświaty i podjęcia działań zapewniajacych utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrozenia mechanizmów wsparcia rekompensujacych samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym PIT oraz CIT.
32. Korespondencja.
33. Rozpatrzenie skarg.
34. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
35.Wniosek: zmiana w porządku obrad - w pkt 31 - przyjęcie Stanowiska nr 3 Rady Miesjkiej Konstancin-Jeziorna w sprawie finansowania oświaty i podjęcia działań zapewniajacych utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrozenia mechanizmów wsparcia rekompensujacych samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym PIT oraz CIT.
36.Wniosek: zmiana w porządku obrad - w pkt 23 - projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej znajdującej sie na działkach ewidencyjnych 51/1 i 51/2 z obrębu 01-14 w mieście Konstancin-Jeziorna nazwy "Józefa Hlebowicza"
pokaż cały porządek obrad