Sesja Rady w dniu czwartek, 17 września 2020

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 436 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:58:09
Liczba odtworzeń: 508
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnej.
3. Wręczenie medalu honorowego im. Bolesława Chomicza oraz złotego znaku Związku OSP RP.
a) Przerwa
4. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 r.
5. Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
6. Informacja z realizacji programów proekologicznych na terenie Gminy Słupsk.
a) Przerwa
7. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
b) - druk Nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy Słupsk i ustalenia jej składu.
c) - druk Nr 3 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Gminy Słupsk.
d) - druk Nr 4 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Słupsk i ustalenia jej składu.
e) - druk Nr 5 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/494/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
f) - druk Nr 6 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk
g) - druk Nr 7 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/235/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk
h) - druk Nr 8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
i) - druk Nr 9 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk
j) - druk Nr 10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk
k) - druk Nr 11 w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Słupsk na lata 2020-2024"stanowiącego kontynuację w niezmienionej formie programu polityki zdrowotnej realizowanego w poprzednim okresie
l) - druk Nr 12 w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Słupsk na lata 2020-2024"
m) - druk Nr 13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
n) - druk Nr 14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2020 rok
o) - druk Nr 15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XVI/165/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
p)- druk Nr 16 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Słupsk
r)- druk Nr 17 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Gminą Kobylnica w zakresie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica i transporcie odpadów do Instalacji Komunalnej w Bierkowie
s)- druk Nr 18 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Słupsk i ustalenia jej składu.
t) - druk Nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wiklinie
u) - druk nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Krępie Słupskiej
w) - druk Nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Redęcinie
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad