17.09.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XVI (B)

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 394 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:29
Liczba odtworzeń: 508
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:192.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:193.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 25.06.2020 r.
10:264.Informacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego.
10:405.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
11:336.Aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego.
11:537.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
12:008.Informacja z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.
12:019.Sprawozdania za 2019 r. z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przez Nadzór Wodny: Opole, Strzelin, Otmuchów, Brzeg na terenie Powiatu Brzeskiego.
10.Podjęcie uchwał:
12:03a)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne za 2019 r.;
12:04b)w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu;
12:06c)w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2021 r.;
12:09d)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego, od dnia 1 września 2019 roku;
12:12e)zmieniająca uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;
12:13f)zmieniająca uchwałę Nr XIII/129/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu;
12:15g)Ws przyjęcia do realizacji projektu pn."kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego"
12:19h)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2032;
12:19i)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020.
12:2111.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:2112.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad