XXII Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu piątek, 11 września 2020r

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 170 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:48:34
Liczba odtworzeń: 324
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:581.Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy Wieliszew.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r.
11:234.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:265.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:266.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11:287.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
11:288.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
11:369.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11:3810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11:3911.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wieliszew na rok szkolny 2020/2021.
11:4212.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieliszew.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12:0214.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia do zbierania wody opadowej.
12:0715.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kałuszyn gmina Wieliszew.
12:2216.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom położonym w miejscowości Krubin gmina Wieliszew.
12:3117.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew.
12:3218.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Topolina gmina Wieliszew.
12:3419.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.
12:3620.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy Wieliszew uprawnienia do stanowienia ich wysokości.
12:3721.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Szafirowej) gm. Wieliszew.
12:5422.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Warszawskiej) gm. Wieliszew.
13:4323.Wolne wnioski i informacje.
13:4324.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad