IV sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.01.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 700 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 03:34:31
Liczba odtworzeń: 596
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
2.Przedstawienie porządku obrad
15:073.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pawłowice z 18 grudnia 2018 r.
15:114.Przedstawienie wykazu pism ,jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
5.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
6.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
18:037.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/396/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice i wyrażenia zgody na wyłączenie z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Jastrzębsko – Żorskiej zlokalizowanych w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice obejmującego tereny o łącznej powierzchni 31,3969 ha w granicach określonych w Uchwale nr XXX/289/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
18:098.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice.
18:139.Podjęcie uchwały unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy
18:1510.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat
18:1811.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
18:2012.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
18:3214.Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pawłowice w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
18:3715.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
18:3716.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad