XXIV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 216 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:50:53
Liczba odtworzeń: 351
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:111. Otwarcie sesji.
10:132. Uwagi do porządku obrad.
a)Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
b)Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza w 40. Rocznicę Podpisania Porozumień Sierpniowych
10:153. Przyjęcie protokołów z XXI i XXIII sesji.
10:304. Interpelacje i zapytania radnych.
10:305. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:316. Zapytania mieszkańców.
10:317. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10:338.Przyjęcie Oświadczeń
a)Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej
b)Oświadczenie Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza w 40. Rocznicę Podpisania Porozumień Sierpniowych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:36a) nadania nazwy placu,
10:49b) nadania nazwy drodze gminnej,
10:52c) zmiany nazwy ulicy,
10:54d) zmiany uchwały Nr XXI/270/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2020 r.,
10:57e) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2020 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,
10:59f) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021,
11:15g) uchwalenia dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035”,
11:19h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
11:27i) zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
11:32j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza za rok 2020 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
11:34k) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
11:38l) ustalenia przebiegu ul. Nastrojowej w Zgierzu,
11:40m) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 3, obr. 120 o pow. 1900 m², położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 11B oraz niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 61, obr. 128 o pow. 8816 m², położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 6-10,
11:43n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu,
11:45o) wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej” w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
11:4910. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11:4911. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11:4912. Zapytania i wolne wnioski.
11:5413. Oświadczenia radnych
11:5414. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11:5415. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad