VII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 29 marca 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 336 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 04:24:39
Liczba odtworzeń: 448
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
13:122. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miejskiej.
13:173. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
13:414. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
15:275. Sprawy samorządowe.
15:296.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2020 r.”.
15:307.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oławskiego.
15:318.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie wymiany ławek wraz z podestem w sali modlitewnej głównej.
15:359.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r. .
15:5210.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
15:5411. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelcz-Laskowice.
15:5912. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2019 roku.”
16:0213. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (działki nr 13 i 14, AM-8, obręb ewidencyjny Jelcz)
16:0414. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (działka nr 655/9, AM-5, obręb ewidencyjny Miłocice)
16:0415. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. (działka nr 374/4, AM-4, obręb ewidencyjny Miłocice)
16:0516.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
16:1017. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.256.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jelcz-Laskowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
16:1318. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach do udziału w pracach komisji do przeprowadzania kwalifikacji kandydatów na najemców w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
16:1419.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16:1520.Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018.
16:1521.Sprawozdanie z realizacji Programu „Jelczańsko-Laskowickiej Karty Dużej Rodziny” za rok 2018.
16:1622. Informacja dotycząca opieki zdrowotnej na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Zakres świadczonych usług medycznych ich dostępność oraz wyniki finansowe spółki gminnej.
16:1623. Wolne wnioski.
16:2624. Komunikaty organów Gminy.
16:2725. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad