V Sesja Rady Miasta w dniu piątek, 29 marca 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 658 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:57:26
Liczba odtworzeń: 1021
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Propozycje zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:514.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6.Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:481)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 - 2033;
13:542)wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na lata 2019 rok;
13:563)niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku;
13:584)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołajki;
13:595)ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunlanych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
14:546)przyjęcia stawek opłat za korzystanie z cmenatrzy komunalnych na terenie Gminy Mikołajki oraz ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych;
14:547)przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Mikołajki na 2019 rok;
14:548)przyjęcia sprawozdania z działalności za 2018 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach;
14:549)przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok;
14:5410) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki;
14:5411) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki;
14:5412) zmiany Uchwały Nr XXXII/6/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Mikołajki publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;
14:5713) zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki;
14:5714) ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego w 2019 roku;
14:5715) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok;
14:5716) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
14:5717) wyrażenia zgody na realizację wraz z Powiatem Mrągowskim wspólnego projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na 1775N Zełwągi – droga wojewódzka nr 609”;
14:5718) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 567/2, ul. Kolejowa, Mikołajki;
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:589. Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Uchwały nr XXIX/130/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14:5810. Wolne wnioski.
14:5811. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad