III sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 18.12.2018

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 978 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:03:55
Liczba odtworzeń: 818
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2.Przedstawienie porządku obrad;
3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pawłowice z 27.11.2018 r.;
4.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;
6.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018;
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2019 rok;
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019–2023;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2018 r.;
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2019 rok;
13.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2019;
14.Podjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w Pawłowicach i Pniówku;
16.Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Krzyżowicach;
17.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach;
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej gminy Pawłowice;
19.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach;
20.Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy komisji:
a)Komisji Rewizyjnej
b)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c)Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego,
d)Komisji Działalności Społecznej;
21.Informacja określona w art. 37 ust. 8 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, oraz wydanych decyzjach , o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. renta planistyczna).
22.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady;
23.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad