XXI Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego, 31 sierpnia 2020

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Czas publikacji: 384 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:36:55
Liczba odtworzeń: 355
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Powiatu.
4.Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim.
5.Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2019 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim.
6.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2019.
7.Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim:
a)informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu w 2019 roku,
b)informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2019 roku.
8.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
9.Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne na obszarze Powiatu Wodzisławskiego:
a)informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b)informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,.
10.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XX sesji.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatem Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego,
b)wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
c)ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu wodzisławskiego,
d)udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
e)podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
f)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/572/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wodzisławskiemu lub jednostkom mu podległym, a także udzielania ulg w spłacie tych należności,
g)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
h)zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
i)zmiany Uchwały Nr XV/167/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
j)zmiany Uchwały Nr XVI/177/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
k)zmiany Uchwały Nr XVI/178/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok,
l)rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Informacje bieżące.
15.Zamknięcie obrad XXI sesji.
pokaż cały porządek obrad