XVIII Sesja Rady Gminy Miedźno - 28.08.2020 r.

Rada Gminy Miedźno
Czas publikacji: 329 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 07:41:20
Liczba odtworzeń: 1191
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
11:112.Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
11:173.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
11:184.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Miedźno
12:395.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miedźno za rok 2019
14:516.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miedźno za rok 2019
14:567.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno wotum zaufania
16:108.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
16:169.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
16:2010.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok
16:3411.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji budżetu Gminy Miedźno za 2019 rok
16:3712.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
16:4013.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
16:4614.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
16:5215.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038
17:1916.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
17:2217.Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje sie domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
17:2618.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17:3519.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźno
17:3920.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno
17:4321.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
17:4722.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
18:4823.Interpelacje i wolne wnioski
18:4824.Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy
pokaż cały porządek obrad