Sesja Rady w dniu czwartek, 27 sierpnia 2020

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 141 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:35
Liczba odtworzeń: 360
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie obrad XXII sesji.
14:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:073.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:084.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Pisz.
14:115.Interpelacje i zapytania radnych.
14:126.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:137.Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2019 r.
14:148.Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2019 r.
14:299. Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
14:3110. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2019 rok.
14:5711.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:47a)w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
14:50b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 r.,
14:53c) w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Jagodne, gmina Pisz,
14:54d) w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”,
14:57e) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
14:5912.Przyjęcie okresowych sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu:
14:58a)sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji,
14:58b)sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
14:58c)sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska,
14:59d)sprawozdanie Komisji Edukacji i Rodziny,
14:59e)sprawozdanie Komisji Samorządu.
15:0113.Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2020 r.:
15:00a)przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
15:00b)przyjęcie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska,
15:00c)przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji i Rodziny,
15:01d)przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu.
15:0114.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu.
15:0215.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:0616.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:0617.Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:1018.Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad