VII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 marca 2019, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 978 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:14:45
Liczba odtworzeń: 1323
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:172.Przedstawienie porządku obrad.
16:443.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
16:484.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.
16:565.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za rok 2018.
16:596.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
19:037.Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej nr 1/2019.
19:048.Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.
19:059.Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.
19:0710.Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
19:0911.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wasilków.
19:2912.Uchwała w sprawie diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
19:3313.Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku.
19:3514.Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków.
19:4015.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
19:5216.Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wasilków.
19:5717.Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wasilków.
20:1818.Sprawy różne.
20:2019.Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
20:2120.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad