XXVII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 28-08-2020 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 423 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 04:32:26
Liczba odtworzeń: 875
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Raport o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok – debata.
4.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.
5.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.:
1)odczytanie Uchwały nr 2/18/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
2)odczytanie Uchwały nr 65/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
3)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok.
7.Absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
1)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
2)odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
3)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
8.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawach:
1)rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
2)rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
3)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa,
4)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie,
5)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
6)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
7)rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie,
8)rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów,
9)wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 501/261 położonej przy ul. 1 Maja w Namysłowie,
10)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej,
11)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
12)rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
13)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
14)wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą”,
15)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
16)poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
17)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
18)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
9.Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2019 r.
10.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2019 r.
11.Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12.Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
15.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18.08.2020 r.
16.Sprawy różne i wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad