VI Sesja Rady w dniu czwartek, 28 marca 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 474 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:31:20
Liczba odtworzeń: 529
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2019 roku.
3)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok.
4)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
4.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad