XVIII Sesja Rady Miasta Ustroń 27.08.2020

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 28 sierpnia 2020
Długość nagrania: 01:45:14
Liczba odtworzeń: 1267
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XVII sesji Rady Miasta.
14:093. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:224.Analiza działalności i rozwój KL Czantoria Sp. z o.o.
14:225. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:296. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020.
14:307. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:318. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:349. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Skoczów, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Skoczów.
14:3510. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.
14:3811. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
14:4012. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze SkateParku pod Palenicą w Ustroniu.
14:4213. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
14:4414. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
14:4515. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
14:4716. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń.
14:5017. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
14:5118. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/289/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu.
14:5419. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Za zasługi dla Miasta Ustronia" Elżbiecie Szołomiak.
14:5920. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i określenia zakresu ich działania.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
15:0022. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
15:0123. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
15:0224. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej.
15:0525. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej.
15:0626. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa.
15:0927. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa.
15:1028. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego komisji Rady Miasta Ustroń.
15:1229. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15:1330. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15:1531. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
15:1632. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
15:1733. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
15:1734. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1735. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniu 30 kwietnia, 28 maja i 25 czerwca 2020 r.
15:1736. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych w II kwartale 2020 r.
15:1737. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
15:1738. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
15:2339. Sprawy bieżące Miasta.
15:4540. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:4541. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad